Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fancy Palace

Artikel 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer

Het bedrijf Fancy Palace gevestigd te Almere  en Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder nummer 67486142.

 

Opdrachtgever

Betreft de rechtspersoon of natuurlijke persoon die mondeling, schriftelijk of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door opdrachtnemer aangeboden diensten en/of werkzaamheden en daartoe een overeenkomst zijn aangegaan.

 

Diensten

De door opdrachtnemer te verrichten diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

Overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

 

Tarief

De vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen diensten.

Artikel 2 ALGEMEEN

 

2.1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 

3.1

Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

3.2

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 BETALING

4.1
Voor het bevestigen van een reservering moet er 14 dagen voor de datum, 30% reserveringskosten op  betaald worden op ING-bankrekeningnummer NL85 INGB0007596306. Onder vermelding van uw naam en datum feest. t.a.v. Fancy Palace Almere. Reserveert u een paar dagen voor datum, dan ontvangen wij graag binnen 2 dagen de reserveringskosten. Het resterende bedrag kunt u op locatie  contant  of via een betaal verzoek betalen (Fancy Palace beschikt niet over een pinapparaat).

Artikel 5 ANNULERING

5.1
Annuleren moet 8 dagen voor de reserveringsdatum per mail gedaan worden. Als u al betaald heeft krijgt u 100% van de reserveringskosten terug. Tot 6 dagen voor de reserveringsdatum krijgt u geen reserveringskosten terug en als er nog geen betaling is ontvangen dan moet u dat alsnog overmaken, u kunt in overleg met de Fancy Palace het feest wijzigen naar een andere datum.

Artikel 6 AANVULLINGEN

6.1
Bij het reserveren hoort u door te geven hoeveel meiden er komen. Dit mag 24 uur voor de datum nog gewijzigd worden. Wordt het aantal meiden dat komt minder dan waarvoor u gereserveerd had op de gereserveerde dag, dan blijft het bedrag hetzelfde en worden er geen kosten in mindering gebracht. Dit in verband met het inzetten van het aantal personeelsleden en tijd.

6.2
Reserveringen worden altijd per mail bevestigd.

6.3
Bij een arrangement met een fotoshoot mogen de deelnemers ook hun eigen kleding, schoenen en accessoires meenemen.

6.4
Wij willen graag op tijd met een feest beginnen!!! komen de deelnemers meer dan 15 minuten te laat dan gaat dat van uw eigen arrangement of workshop tijd af. Als de deelnemers meer dan 15 minuten te laat komen, dan krijgen zij een behandeling minder en mogen ze zelf kiezen welke ze dan niet willen.

6.5
Wij vinden het fijn als u zelf in de gaten kan houden wat u heeft gereserveerd.

6.6
Tijdens een feestje mag er alleen voor privé gebruik foto’s gemaakt worden en niet voor commerciële doeleinden! Dit hanteren wij om misbruik te voorkomen.

6.7
De deelnemers dienen bij een arrangement waar hairstyling in zit met schoon, droog en uitgekamd haar aanwezig te zijn.

6.8
De kinderen waarbij de nagels gelakt dienen te worden, liefst zonder nagellak op hun nagels aanwezig te zijn.

6.9
Allergieën  of dieetwensen dienen vooraf te worden doorgeven zodat wij er rekening mee kunnen houden in voeding of producten bij de klant. Fancy Palace is niet verantwoordelijk voor allergische reacties als dit niet correct is doorgegeven.